tancar

Nota Legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant el present Avís legal es regula l’accés i ús del Lloc Web www.monxtu.cat titularitat que correspon a mon x tu, amb CIF 46.575.762-A i domiciliada a Esplugues de Llobregat (08950), carrer Mestre Joaquim Rosal 20.

El registre en aquesta web pel Client/usuari implica l’acceptació expressa del present “Avís legal” així com de la “Política de dades”.

Els textos abans citats que regulen el catàleg de mon x tu són accessibles i estan disponibles permanentement a la nostra web www.monxtu.cat en l’enllaç “Avís legal”.

 

Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial

mon x tu és titular dels drets de Propietat Intel·lectual e Industrial en relació amb el contigut de la pàgina web, i en particular, sobre el disseny i codis font utilitzats, així com les fotografies, textos, imatges, marca i nom comercial.

Queda expressament prohibida la reproducció, total o parcial, del contingut de la pàgina web sense permís exprès i escrit de mon x tu. A més, queda prohibida la còpia, reproducció, modificació, distribució, comunicació i qualsevol altra acció que suposi una infracció de la normativa vigent en matèria de propietat industrial e intel·lectual.

 

Protecció de Dades

mon x tu compleix amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la citada Llei Orgànica.

En aquest sentit, tal i com es recull a la clàusula de privacitat continguda en el correu electrònic de contacte montsebigas@monxtu.cat, així com a la clàusula d’alta d’usuari, les dades personals recabades per a les finalitats expressament indicades en dita clàusula, seran afegides al fitxer CLIENTS, titularitat de mon x tu degudament declarat a l’Agència de Protecció de Dades.

Tanmateix, mon x tu disposa d’una Política de Privacitat accessible en tot moment pels/per les usuaris/usuàries i ha habilitat els mecanismes suficients per permetre exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.